/ ساختار سازمانی / معاونت پژوهشی / امور پژوهشی / مجلات الکترونیک واحد

مجلات الکترونیک واحد

 

 

 

License Holder: Islamic Azad University, Sari Branch
Editor in chief: Ali Movaghar ,Ph.D Professor
Director: Homayun Motameni ,Ph.D Assistant Professor
Executive Director: Hamid Hassanpour, Ph.d Associate Professor
Coordinator: Hamed Samadi

ISSN: ۲۰۰۸-۶۱۴۸
 
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری  
مدیر مسئول : دکتر کیومرث نیاز آذری  
سر دبیر : دکتر ابراهیم صالحی عمران  
مدیر داخلی : دکتر ترانه عنایتی 
۲۲۲۸-۵۳۱۸ ISSN
ictedu@iausari.ac.ir :ایمیل 
 
 
 
 
فصلنامهسلامت خانواده
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
مدیر مسؤول: دکتر قهرمان محمودي
سردبیر: دکتر بهمن نيك پور
مدیر داخلی: صغری حسنی
 
Issn:X۲۳۲۲-۲۴۵
ایمیل:H.familyjournal@iausari.ac.ir
 
 

 

 

 

 


میزان بازدید: 4911   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1868    ديروز: 4080    اين ماه: 70496    تاکنون : 2983489